Nieuwsbericht: Expertmeeting thuiszitters: Maatwerk is mogelijk
(Categorie: Algemeen)
Geplaatst door Marieke Boon
zondag 02 februari 2014 - 13:40:52


Vrijdag 31 januari 2014 vond een expertmeeting plaats bij OCW. Deze expertmeeting kwam voort uit de aanbevelingen van de kinderombudsman in zijn rapport “van leerplicht naar leerrecht”.Sinds de verschijning van het rapport is de kinderombudsman hierover met OCW in gesprek. Marieke Boon en Mark Weghorst ontvingen hiervoor ook een uitnodiging. Aan tafel zaten onder andere sectorraden, wethouders, vertegenwoordigers namens gemeentes, leerplichtambtenaren, onderwijsconsulenten en samenwerkingsverbanden.
Bart van Kessel van Gedragswerk en Carry Roozemond van Ingrado namen de aanwezigen mee in een oplossingsgerichte aanpak van het thuiszittersprobleem. 
leerplicht.jpg
In deze vrijdagmiddagsessie stond de kinderombudsman  stil bij de conclusies en aanbevelingen zoals genoemd in zijn rapport. Deze conclusies werden voor het grootste deel herkend en overgenomen door de aanwezigen. Verschil van mening was er over passend onderwijs als oplossing voor thuiszittersproblematiek.
 
Gemeenschappelijk doel is het voorkomen van thuiszitters: 0f is het streven. Daarvoor is allereerst goede registratie nodig waarmee ook de ‘verstopte’ thuiszitters in beeld komen.
Een volgende aanbeveling is snelle interventies (in veel eerder stadium dan pas na vier weken verzuim bezig met oplossingen) gericht op samenwerking tussen alle partijen. Daarbij gaan de partijen niet eerder uit beeld dan dat er een oplossing is. Er is gesproken over een partij die bij het uitblijven van een oplossing doorzettingsmacht zou moeten hebben, maar er was geen overeenstemming over de vraag of dit zou moeten leiden tot aanvullende regelgeving of dat deze mogelijkheden al in de wet zitten.
 
Naast deze systeemoplossingen bleek steeds maar weer (uit de casuïstiek en de ingebrachte situaties) dat de oplossing vooral ligt bij de professional die zich (soms schijnbaar tegen de regels en langs de wet) verantwoordelijk maakt voor de ontwikkeling van een leerling. Die professional zou meer ruimte en bijval mogen krijgen. 
 
Maatwerk is mogelijk wanneer de leerplichtwet niet te letterlijk genomen wordt maar er oplossingsgericht gehandeld wordt naar de intentie van de wet. Dit vraagt een andere manier van denken en werken van onder andere leerplichtambtenaren. Daar wordt door Ingrado op dit moment flink in geïnvesteerd en zij willen daar ook graag op aangesproken worden. In hun eigen onderzoek, uitgedaagd door het rapport van de kinderombudsman, komen zij tot de conclusie dat het verschil tussen de “rekkelijken”en de “preciezen” te groot is en geen recht doet aan de oplossingen die nodig zijn. De wet biedt voldoende mogelijkheden om veel maatwerk te leveren.  
 
De oplossingen zullen vooral op lokaal niveau gezocht moeten worden. Specifiek en veelal per situatie waarbij samenwerking tussen onderwijs, gemeenten en ouders/leerling essentieel is. Op regionaal niveau moet iedereen samen gaan werken om de thuiszitters te voorzien van zorg en onderwijs. De methodiek waarmee de voortijdig schoolverlaters-problematiek (VSV) wordt opgepakt zou mogelijk ook functioneel zijn voor het terugdringen van het aantal thuiszitters. Op landelijk niveau is het nodig om veel meer gebruik te maken van elkaars “good-practices” zodat het voor ouders en kinderen geen verschil maakt in welke (“rekkelijke” of  “precieze”) gemeente je woont.  
 
De staatssecretaris overweegt om een thuiszittersakkoord op te stellen waarin afspraken en intenties verankerd worden. Dit zal, volgens de aanwezigen, geen dichtgetimmerd en vastgeregeld akkoord moeten zijn, maar een aantal hoofdlijnen/kaders moeten bevatten waarmee de juiste uitstraling naar het veld (=maatwerk is mogelijk) geboden wordt.
Dit nieuwsbericht is van e107 Powered Website
( http://www.netwerkouderinitiatieven.nl/site/news.php?extend.172 )