Wachtwoord vergeten?

Onderwijskundig rapport - checklist


Het onderwijskundig rapport van een leerling wordt opgemaakt bij het vertrek van een school. De overheid heeft geregeld wat er in een onderwijskundig rapport hoort en waar het onderwijskundig rapport allemaal aan moet voldoen. U heeft als ouders inzagerecht en heeft bovendien de wettelijke mogelijkheid om zaken toe te voegen en te schrappen (voor zover het geen zaken betreffen die onder de professionele autonomie van de leraar vallen).

Het rapport bestaat uit vijf onderdelen:

a. administratieve gegevens
b. gegevens over de onderwijshistorie, leerresultaten, stage- en werkervaring
Naast gegevens over de feitelijke onderwijsloopbaan van de leerling, de onderwijsresultaten horen hier ook de adviezen bij die aan de leerling zijn gegeven. Ook de wens van de ouders en van de leerling hebben hier hun plek. Het gaat hier vooral om de cognitieve prestaties en het cognitieve vermogen van de leerling.

c. gegevens over de sociaal-emotionele ontwikkeling en het gedrag
Hier kan de leerkracht de gegegens kwijt uit het leerlingvolgsysteem over sociaal-emotionele ontwikkeling en kan zaken aangeven over de leer-/werkhouding, concentratie en doorzettingsvermogen, zelfstandigheid, etc. Dit valt in grote mate onder de professionele autonomie van de leerkracht. Het staat ouders vrij om hun eigen visie toe te voegen aan het onderwijskundig rapport. Ook wanneer ouders het niet eens zijn met het beschrevene dient de leerkracht hiervan notitie te maken in het rapport.

d. gegevens met betrekking tot de gegeven of geïndiceerde begeleiding
Hierbij gaat het om belemmeringen, gediagnosticeerde beperkingen en de toegekende en verstrekte begeleiding. Daarnaast kan een leerkracht hier opmerkingen plaatsen over ingrijpende gebeurtenissen die van belang zijn voor de onderwijsdeelname en –prestaties. Ook de thuissituatie kan hier een plek krijgen, maar alleen indien die van belang is voor onderwijsdeelname en –prestaties. Dat dient onomstotelijk vast te staan. Ook hier geldt dat ouders hun visie kunnen toevoegen of kunnen laten opnemen dat ze het met de beschrijving niet eens zijn.

e. verzuimgegevens
Verzuimgegevens mogen tenslotte alleen gaan over het jaar voorafgaand aan het onderwijskundig rapport.

De wijze waarop gegevens worden uitgewisseld moet voldoen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent onder andere dat er geen gegevens kunnen worden uitgewisseld zonder dat de leerling of diens wettelijke vertegenwoordiger op de hoogte zijn.

This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.Yeşilçam Erotik Filmler

Theme by Xen