Wachtwoord vergeten?

Uitwisseling leer- en begeleidingsgegevens


Op 2 mei 2012 is er een Koninklijk besluit genomen over de leer- en begeleidingsgegevens. Heel kort gezegd ging dit om de mogelijkheid voor scholen om met een persoonsgebonden nummer informatie met andere scholen uit te wisselen. Een goed besluit gaat gepaard met een heldere nota van toelichting. In die nota is ook uitgebreid aandacht voor de gevolgen van dit besluit voor het omgaan met persoonsgegevens in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Voor het onderwijsveld is het erg prettig om op een open en transparante manier met andere scholen van gedachten te kunnen wisselen. Het lijkt daarbij handig dat leerlingen open besproken kunnen worden. Dat lijkt toch allemaal in het belang van de leerling.

Hoe zit dat nu precies? Wat mag een school nu wel en niet uitwisselen aan gegevens? Hoe zit het eigenlijk met de privacy?  

Inhoud onderwijskundig rapport
Het kader dat het Besluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegevens geeft is bindend: niets wat buiten dat kader valt mag door scholen worden uitgewisseld. De uit te wisselen gegevens betreft een overzichtelijk rijtje:

a. administratieve gegevens
b. gegevens over de onderwijshistorie, leerresultaten, stage- en werkervaring
c. gegevens over de sociaal-emotionele ontwikkeling en het gedrag
d. gegevens met betrekking tot de gegeven of geïndiceerde begeleiding
e. verzuimgegevens

De nota van toelichting gaat nader in op de aard van de gegevens die in een onderwijskundig rapport mogen worden opgenomen. Een onderwijskundig rapport wordt opgesteld door een school wanneer een leerling vertrekt van die school (naar bijvoorbeeld het VO). Voor het VO en voor de BVE is een aanvullend artikel geschreven waarin nog extra zaken staan beschreven die specifieke op het VO van toepassing zijn.

Proportionaliteit
Een belangrijke term uit de nota van toelichting is proportionaliteit. Gegevens die worden uitgewisseld tussen scholen moeten per definitie “ter zake dienend zijn en niet bovenmatig zijn”. Gegevens waarvan onomstotelijk vaststaat dat de verwerking ervan nodig is voor de goede gang van zaken binnen dan wel tussen de scholen en het contact tussen school en ouders/leerling. Een voorbeeld van iets dat hierom niet in een onderwijskundig rapport mag terechtkomen is bijvoorbeeld gegevens over de etniciteit of de geboortelandgegevens. Deze zijn immers niet van belang voor het leren of het volgen van onderwijs van de leerling.

Zo wordt in de nota van toelichting meer uitgelegd over de termen bovenmatig en proportionaliteit. Zo kan in een onderwijskundig rapport geen plaats zijn voor een mening, mits deze professioneel van aard en beargumenteerd  is en deze met objectieve gegevens wordt onderbouwd.
De nota biedt dus veel houvast voor ouders.

Wet bescherming persoonsgegevens
Het besluit is helder: de wet bescherming persoonsgegevens is gewoon van kracht. Dit betekent onder andere dat er niet zonder meer gegevens uitgewisseld kunnen worden tussen scholen zonder dat de leerling of diens wettelijke vertegenwoordigers hiervoor toestemming hebben gegeven. Scholen mogen met dit besluit beslist geen gegevens uitwisselen met andere instanties dan scholen (denk hierbij aan zorginstellingen). Uitwisseling van gegevens met zorginstelling wordt niet in dit besluit geregeld maar valt gewoon onder de wet bescherming persoonsgegevens.


De praktijk
Voor de onderwijspraktijk van alledag en voor ouders van leerlingen betekent dit dus dat ouders altijd op de hoogte zijn van het feit dat er gegevens uitgewisseld worden tussen de school van de leerling en de vervolgschool. Ouders van leerlingen zijn bovendien op de hoogte van de inhoud van de uit te wisselen gegevens. Ze hebben de mogelijkheid gehad om het rapport in te zien, zaken toe te voegen en te schrappen (voor zover dit niet tot de professionele autonomie van de leerkracht behoort).
Zodra er een leerling besproken wordt in een zorgteam (een ZAT, of een andere organisatievorm) zijn ouders van dit feit op de hoogte en zijn ze ook op de hoogte van dat wat daar besproken wordt. Er is een uitzondering en dat behelst het feit dat het belang van de leerling boven het belang van de ouders gaat. Dit is alleen het geval indien er zeer zwaarwegende argumenten zijn. “Niet zo gemakkelijk”,  “lastig om uit te leggen”, “laten we het er eerst samen (professionals onder elkaar) maar eens over hebben” zijn geen zwaarwegende argumenten. Net zoals het geen argument is dat een school achteraf aangeeft “toch in het belang van de leerling” te hebben gehandeld (maar vergat de ouders voldoende te betrekken).
Met een school die zich houdt aan de wet bescherming persoonsgegevens en aan dit besluit zal een ouder dus niet voor verrassingen komen te staan. Het kader is immers voor iedereen helder.
 
Meer informatie over de overgang van PO naar VO is te vinden op de website: www.overgangpovo.nl.
 
Gebruikte links in dit artikel:

This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.Yeşilçam Erotik Filmler

Theme by Xen