Wachtwoord vergeten?

Ouderbetrokkenheid


Ouderbetrokkenheid is een onderwerp dat op dit moment flink onder de aandacht is. Het ministerie OCW heeft dit onderwerp als speerpunt van 2012 gekozen en daarvoor diverse activiteiten ondernomen (zoals bijvoorbeeld een facebookpagina). Minister Van Bijsterveldt heeft rondom dit onderwerp een tour door het land gemaakt.
 
Het aanbod van workshops, screeningen, cursussen en korte scholingsprogramma's is groot. Maar wat houdt dit onderwerp nu precies in? Wat is ouderbetrokkenheid? Helpen op school bij de sportdag of met je kind thuis extra lezen of helpen met het huiswerk? Ouderavonden bezoeken of in de MR zitting hebben? En wat is daarin de rol en verantwoordelijkheid van school en wat die van de ouders daarin?
 
Heel vaak hoor je dat ouders niets zouden willen of dat ouders vooral heel erg lastig en veel te kritisch zijn. Aan de kant van de leerkrachten hoor je beide verhalen: leerkrachten die graag en open de samenwerking zoeken en leerkrachten die daar misschien wat bang voor zijn.
 
Wettelijk kader:
Als startpunt is het goed te weten wat het wettelijk kader is voor scholen en ouders. Zo heeft een school zorgplicht en inspanningsplicht ten aanzien van leerlingen. Dat betekent niet dat een ouder mag verwachten dat een school een kind naar een bepaald eindniveau brengt. Ook dient een school over beslissingen te communiceren en te motiveren en dient een school gemaakte afspraken na te leven. Over specifieke onderwerpen, waaronder vorderingen van een leerling en oordeel inspectie bij zeer zwakke school, dient een school ouders te informeren. Ouders hebben wettelijk de mogelijkheid een afschrift van het onderwijskundig rapport te krijgen. Ouders hebben ook een aantal plichten. Zij zijn wettelijk hoofdverantwoordelijk voor de opvoeding, mogen geen fysiek geweld gebruiken tegen de school, dienen mee te weken aan maatregelen om b.v. pesten tegen te gaan én dienen vertrouwen te hebben in de school.
 
Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie:
Deze termen worden vaak door elkaar gebruikt. Netwerk Ouderinitiatieven verwacht van alle ouders betrokkenheid. Betrokkenheid is in algemeenheid te omschrijven als interesse in het onderwijs van je kind. Betrokkenheid op het onderwijs van je kind leidt tot betere leerresultaten. Betrokkenheid toont zich doordat je als ouder thuis geinteresseerd bent in de schoolprestaties, het huiswerk helpt plannen, zorgt voor een adequate studieplek en tijd om te studeren, zorgt voor een nachtrust en maaltijden die zijn afgestemd op een actieve houding op school, en zo voort.
 
Die betrokkenheid kan leiden tot participatie.
Voorbeelden van participatie zijn: leesouder, biebouder, ouderraadslid, mr-lid, bestuurslid, klusouders, pleinwacht, etc. Door te participeren krijg je als ouder een beter zicht op de schoolorganisatie. Je loopt rond in de school, ziet wat kinderen doen en daardoor wordt je betrokkenheid groter. Leerkrachten zijn bovendien bereikbaarder.
 
Binnen het onderwijs is iedereen het eens over het belang van ouderbetrokkenheid. Met een betrokken ouder praat het gemakkelijker. Over het vergroten van ouderparticipatie lopen de meningen uiteen. Wil je wel meer ouders in de school. Verstoort dat niet het lesprogramma. Gaan ouders zich dan niet teveel bemoeien met hun kind. Aan de andere kant snapt iedereen in het onderwijs dat het zonder ouderparticipatie ook niet gaat lukken. Wie rijdt er dan mee naar de zwemles, wie zorgt er dan voor leesonderwijs, biebdienst, pleinwacht of de bezetting van zetels in de medezeggenschapsraden en de ouderraden.
 
Verschil Primair en Voortgezet Onderwijs:
In het primair onderwijs is over het algemeen meer aandacht voor ouderbetrokkenheid dan in het voortgezet onderwijs. Dat is ook logisch gezien de grotere afhankelijkheid van kinderen ten opzichte van hun ouders in het primair onderwijs. In het primair onderwijs is bovendien een traditie van het inschakelen van ouders waardoor er nauwere banden zijn tussen de schoolorganisatie en ouders.
 
In het voortgezet onderwijs verandert die verhouding. Kinderen willen niet weggebracht worden, het nabrengen van een broodtrommel is zo'n beetje de grootste zonde die je als ouder van een middelbare-school-kind kunt begaan en ook binnen de scholen is de rol van ouders beperkt tot informatieavonden, medezeggenschap en klankbordgroepen.
 
Toch is het ook zo dat binnen het voortgezet onderwijs ouderbetrokkenheid de leerprestaties kan verhogen. Er zijn ook goede voorbeelden van hoe het kan werken (Kennemer College Heemskerk en Titaan Zaandam). Als ouder kun je daarin ook vragen stellen: op welk moment wordt je bijvoorbeeld geinformeerd over afwezigheid van je kind op school. Is dat bij de eerste de beste ongeoorloofde afwezigheid, of is dat na de derde waarschuwing. En wat wat je daarin als ouder. Heeft de school daarin de verwachtingen verduidelijkt en heb je als ouder daarin je verwachtingen aangegeven?
 
Praktisch:
matrix2_actief_ouderschap.jpgEen duidelijke visie en praktische voorbeelden en tips geeft actief ouderschap (www.actiefouderschap.nl). De matrix actief ouderschap is een mooi model om verder te kijken naar de verschillende mogelijkheden van ouderbetrokkenheid.  
 
Een boek waarin veel informatie te vinden is over Ouderbetrokkenheid is: Handboek Ouders in de School of een nieuwe titel: Ouderbetrokkenheid in tien stappen van Peter de Vries.
Ook Ouders en school van Frederik Smit (onderzoeker van Its Nijmegen en organisator van de Meesterklassen Ouderbetrokkenheid) is aan te bevelen.
Een praktische toepassing is te vinden in het boek Samen Sterk van Noelle Pameijer dat in samenwerking met een ouderinitiatief geschreven is. Bij dat laatste boek is inmiddels ook een cursus beschikbaar
 
Slot:
Maar het allerbelangrijkste blijft dat voor een samenwerking twee parners nodig zijn die beide hetzelfde doel nastreven, namelijk het kind. Uiteindelijk gaat het niet om de school/leerkracht en niet om de ouder maar om het kind. Dat is het centrale onderwerp.

Je moet ingelogd zijn om reacties te kunnen geven op deze site. Log eerst in of meld je aan Klik hier om aan te melden

This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.Yeşilçam Erotik Filmler

Theme by Xen