Wachtwoord vergeten?

Wat verstaan we onder ouderinitiatieven?


De afgelopen jaren is passend onderwijs ter hand genomen. Deze nieuwe wetgeving wordt per 1 augustus 2014 van kracht. Het traject was erg dynamisch en kende meerdere koerswijzigingen. Inmiddels is er duidelijkheid over de hoofdlijnen van de wet en is men in het veld druk met de invoering van de wet. 

Één van de doelstellingen van Passend Onderwijs is het versterken van de positie van ouders in het onderwijs. Zowel de positie van individuele ouders i.r.t. hun kind als ook van ouders als collectief i.v.m. hun gezamenlijke belang. In de uiteindelijke wet is dit doel minimaal terug te vinden en is er eerder sprake van een verslechtering van de positie van (de individuele) ouder(s).  

In het land zijn de afgelopen jaren diverse initiatieven ontstaan voor en door ouders. "Ouderinitiatieven" is een verzamelnaam voor alle activiteiten in het kader van de versterking van de postitie van ouders t.a.v. zorgverlening in het onderwijs.

Ouderinitiatieven hebben vele gedaanten. Zonder uitputtend te willen zijn:
 
  • regionale ouderplatforms, klankbord- en resonansgroepen
  • ouderpanels, -adviesraden en themaraden
  • werk- of projectgroepen ouderbetrokkenheid
  • oudersteunpunten al dan niet ondergebracht bij MEE-organisaties of Centra voor Jeugd en Gezin
  • (G)MR oudergeledingen en ouderraden met focus op het thema
  • losse ouders die zich afvragen hoe ze iets zouden kunnen realiseren
Soms zijn initiatieven geformaliseerd, in een rechtsvorm of binnen de wet medezeggenschap onderwijs. Er zijn bewegingen die geen directe band hebben met het onderwijs, andere initiatieven zijn gelieerd aan (groepen) scholen of regionale verbanden. Ook zijn er die specifieke doelgroepen vertegenwoordigen (allochtonen, autisme, syndroom van down, hoogbegaafden, etc.). En de landelijke belangenverenigingen hebben ook allemaal een focus op de positie van ouders in (passend) onderwijs.

Kenmerkend voor ouderinitiatieven is dat betrokkenen affiniteit hebben met zorg voor kinderen in het onderwijs. Niet altijd zijn het ervaringsouders van schoolgaande kinderen, dikwijls ook professionals uit de zorg en ook onderwijskrachten begaan met kinderen die wat extra's nodig hebben.

This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.Yeşilçam Erotik Filmler

Theme by Xen